Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pincello design

 

 

 

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Pincello design, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 66583551
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht dientsne worden verleend en/ of werkzaamheden worden uitgevoerd en/ of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Pincello design en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/ of het uitvoeren van werkzaamheden en/ of het leveren van zaken.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Pincello design ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Pincello design en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen wordt afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Pincello design zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn, kan ook aan de aanbieding of offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Pincello design zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/ zij alle essentiele informative voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Pincello design.
 3. Pincello design kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehoudebn indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat ( een onderdeel van ) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Pincello design niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on) kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Indien Pincello design met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Pincello design gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die redden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting, ingevolge de Wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. fo op andere gronden, die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10 %, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Pincello design bereid is om de Overeenkomst alsnog op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of op een op Pincello design rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan 3 maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Pincello design gerechtigd haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Overeenkomst:

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Pincello design, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdarchtbevestiging door Pincello design aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking, van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst:

 1. Pincello design neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Pincello design neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uiutdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Pincello design heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Pincello design zal hier uitsluitend toe overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Pincello design. Bij overschrijding van de uitvoeringstemijn dient Opdrachtgever Pincello design schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7: Wijziging in de opdracht:

 • Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Pincello design niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Pincello design aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Pincello design de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Pincello design is gerechtigd om de kosten van meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 • Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Pincello design ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel een aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Pincello design als Opdrachtgever ( bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 • Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Pincello design wordt overschreden.

 

Artikel 8: Medewerking Opdrachtgever:

 • Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informative verstrekken aan Pincello design die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 • Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter becshikking zijn gestekd, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/ haar ( informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Pincello design bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt de Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/ haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/ haar personeel over de juiste vaardigIndien heden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te verrichten.
 • Indien en voor zover Pincello design daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op haar locatie Pincello design kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 • Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Pincello design, dank omen deze voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9: (Op)levering:

 • Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/ hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pincello design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Pincello design is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/ hem ter beschikking zijn gesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/ hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud:

 • Alle door Pincello design geleverde zaken blijven eigendom van Pincello design totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings) verplichtingen jegens Pincello design.
 • Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 11: Opzegging:

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beeindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Indien tot voortijdige beeindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Pincello design vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Pincello design zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten  van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • 3) Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillisement geraakt, surceanse van betaling, aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beeindigen.
 • Bij voortijdige beeindiging door Pincello design, heeft Opdrachtgever recht op medewerkinhg van Pincello design met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pincello design extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12: Ontbinding- en / of opschortingsbevoegdheid

 • Pincello design is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. Opdrachtgever de verplichtingen van de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Pincello design goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/ haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 3. Er sprake is van ( een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surceance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillisement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/ haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/ haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit bedrag niet binen 3 maanden is opgeheven.
 • Pincello design is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming, van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Pincello design kan worden gevergd.
 • Indien Pincello design overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien Pincello design overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Pincello design op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Pincello design de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden , is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Pincello design te vergoeden.
 • Pincello design kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Pincello design de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indie naan dit verlangen niet ten genoegen van Pincello design gevolg wordt gegeven is Pincello design gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige cshadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

 

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden:

 • Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Pincello design aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/ zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels) rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag, zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te amken ( buiten) gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 40 euro exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 • Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Pincello design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Pincello design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/ hem aan Pincello design verschuldigde.

 

Artikel 14: Reclames en onderzoek:

 • Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nafdat hij/ zij een gebrek in de prestatie van Pincello design heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Pincello design, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 • Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/ haar (betalings) verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 • Opdrachtgever dient Pincello design in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Pincello design ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dank omen de ter zake hiervan door Pincello design gemaakte kosten integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 15: Overmacht:

 • Indien Pincello design haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Pincello design alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze n ate komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Pincello .
 • Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Pincello design niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder da took maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen  reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid:

 • Pincello design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard da nook, ontstaan doordat Pincello design is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien Pincello design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei scahde, dan is de aansprakelijkheid van Pincello design beperkt tot maximal het declaratiebedrag, althans  tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekkiing heeft.
 • De aansprakelijkheid van Pincello design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar  in voorkomend geval.
 • Pincello design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van de directe scahde als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Pincello design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden  niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pincello design of haar leidinggevenden ondergeschikten.

 

Artikel 17: Geheimhouding:

 • Opdrachtgever en Pincello design verp,lichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien Pincello design op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Pincello zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Pincello niet gehouden tot schadevergoeding of scahdeloosstelling en is Opdarchtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Opdrachtgever en Pincello design zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 18: Intellectueel eigendom:

 • Alle door Pincello design voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/ of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Pincello. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/ of octrooirechten.
 • Alle door Pincello design ten behoove van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoove van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Pincello verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pincello design openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geexploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken

anders voortvloeit.

 

Artikel 19: Vrijwaring derden:

 • Opdrachtgever vrijwaart Pincello design voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst scahde lijden en waarvan de oorzaak aan andere da naan Pincello toerekenbaar is.
 • Opdrachtgever is gehouden om Pincello zowel in als buiten rechte bij te staan indien Pincello wordt aangesproken op grond van het eerste lid van  dit artikel en onverwijld alhetgeen te doen dat van haar/ hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Pincello design, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en scahde aan de zijde van Pincello en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 20: Vervaltermijn:

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Pincello 1 jaar.

 

Artikel 21: Contractovername:

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contracftovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
 • Voorts geldt dat voor zover Pincello al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Pincello hiervan voorfagaand op de hoogte te brengenen heeft Pincello design het recht de Overeenkomst te beeindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Pincello is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht:

 • Op alle Overeenkomsten tussen Pincello en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Onverminderd het recht van Pincello design een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pincello, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.